Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, hvoraf den ene repræsenterer specialrækken, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder. Derudover deltager også skolens viceskoleleder, samt lejlighedsvis SFO/SFK-repræsentanter.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. om: Undervisningens organisering, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv m.v., udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser), samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets fordeling mellem lærerne, fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v., skolefritidsordningens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter også ordensregler og værdiregelsæt for skolen, som skal bidrage til elevernes trivsel og et godt undervisningsmiljø på skolen.

Endelig skal skolebestyrelsen godkende skolens budget i henhold til principper for økonomistyring i Rudersdal Kommune.

Skolebestyrelsen afholder 7-8 møder årligt  -  det ene som en temadag en lørdag i november. Derudover afholdes et årligt afrapporteringsmøde i januar for alle forældre, hvor den årlige årsrapport (mundtlig eller skriftlig) debateres. Dette møde er i reglen fulgt af et oplæg til debat vedr. relevante emner eller et egentligt foredrag.

Alle forældre og elever kan henvende sig til skolebestyrelsen om emner af generel karakter. Der findes telefonnumre og mailadresser under fanen “medlemmer”, og medlemmerne kan desuden vælges i beskedsystemet i Intra. De forældrevalgte har en stående invitation til klassernes forældremøder.

Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er på valg næste gang i foråret 2018.  Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges årligt blandt hhv. elever og medarbejdere.

Forretningsorden vedtaget august 2018 kan ses her.

Se mere information på hjemmesiden for Ruderdsdals Kommune her

Aktuelt